Pdf olarak indir

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1 Taraflar

İşbu sözleşme, Birlik mh. Şehit Halil Sağır sk. No:1/A Esenler İstanbul adresinde ikamet eden Kocamanoğlu Mühendislik Tic. Ltd. Şti. ile https://kirayaortak.com portalına (“Portal” olarak anılacaktır) üye olmaya elektronik olarak onay veren Üye arasında akdedilmiştir.

2 Konu

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Portal’ın sunduğu hizmetlere ilişkin kullanım şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3 Tanımlar

İşbu sözleşmede geçen;

 • Eşya İlanı: Portal kapsamında “alınık eşya” ve “satılık eşya” kategorilerinde, Üyeler tarafından oluşturulmuş ilanı;
 • Ev Paylaşım İlanı: Portal kapsamında “günlük kalacak yer”, “gecelik kalacak yer”, “evime arkadaş arıyorum”, “evim yok ev arıyorum”, “birlikte ev tutabiliriz” kategorilerinde, Üyeler tarafından oluşturulmuş ilanı;
 • İçerik: Yazı, grafik, resim, müzik, yazılım, ses, video, bilgi ve diğer materyalleri;
 • İlan: İçeriği üye tarafından sağlanmış olan Ev Paylaşım İlanı ve Eşya İlanını;
 • Kullanıcı: Portal’dan yararlanma kabiliyetine sahip, Portal’a ilişkin hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen kullanan veya erişen, sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi;
 • Portal Hesabı: Üye’nin Portal içerisindeki hizmetlerden yararlanmak amacıyla oluşturduğu ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “E-Posta adresi”, “Cep Telefonu numarası” ve “şifre” ile Portal üzerinden erişebildiği sanal hesabı;
 • Portal İçeriği: Portal tarafından Kirayaortak.com internet sitesi ve bağlantılı hizmetler üzerinden sunulan içeriği;
 • Portal: Kirayaortak.com internet sitesi ve bu site tarafından her türlü ortamda sunulan hizmeti;
 • Üye İçeriği: Üye’ler tarafından oluşturulmuş İçeriği,
 • Üye: İşbu Üyelik Sözleşmesini elektronik ortamda imzalamış olan Kullanıcıyı
ifade eder.

4 Kapsam

Portal, internet üzerinden günlük veya daha uzun vâdeli ev paylaşımına ve eşya alış veya satışına yönelik olarak ilan verme ve ilanlara bakma hizmeti sunan aracı bir hizmettir. Portal, sunduğu hizmetler kapsamında Üyeler arasında yapılacak olan sözleşmelerin bir tarafı olmadığı gibi listelenen ev veya eşyaların sahibi, satıcısı, kiralayanı veya kirayavereni de değildir.

Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi ve Portal’da yayınlanan diğer tüm belge, beyan ve açıklamalar; işbu Sözleşme’nin ayrılmaz nitelikteki eklerini oluşturur.

Portal’a ilişkin hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen kullanan veya erişen, sunulan hizmetlerden yararlanan Üyeler işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

5 Genel Şartlar

5.1 Siteyi Kullanma Ehliyeti

Portal’a erişen ve Portal’ın sunduğu hizmetlerden yararlanan Üyeler, yaşlarının 18 ve üzerinde olduğunu kabul ve beyan ederler. Portal'ın Üyelerin yaşlarını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Üyenin yaşı nedeniyle ortaya çıkan ihtilaf ve zararlardan Portal sorumlu değildir.

5.2 Hesap Güvenliği

Portal’ın sunduğu tüm hizmetlerden faydalanabilmek için Portal’a Üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemi, Portal üzerindeki gerekli açıklamalar doğrultusunda yapılır.

Üye, Portal’a giriş bilgilerinin (e-posta adresi, cep telefonu numarası ve şifre) güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Üyelerin kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliği konusundaki kusur ve ihmallerinden ortaya çıkan her türlü zarardan Üye’nin kendisi sorumludur.

Herhangi bir güvenlik ihlâli yaşanması, hizmet erişim bilgilerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesi veya hizmetlerin yetkisiz kişilerce kullanılması durumunda Üye, durumla ilgili derhal Portal’ı bilgilendirmekle yükümlüdür. Güvenlik ihlâlini hiç veya zamanında bildirmemesinden kaynaklanan zararlardan Üye’nin kendisi sorumludur.

5.3 Üyeliğin Sona Erdirilmesi ve Askıya Alınması

Portal herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshetme ve üyeliği askıya alma yetkisine sahiptir.

6 Kullanım Şartları

6.1 Genel Şartlar

Üye, işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan şartlar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde sunulan hizmetlerden faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir.

Üye, işbu Sözleşme kapsamında kendisine tanınan sınırlı hakkı hiçbir şekilde başkalarına kiralayamaz, satamaz, devredemez, temlik edemez, alt-lisans veremez, kullandırtamaz, üçüncü kişilere eriştiremez. Üye, Portal’ın açık yazılı iznini almaksızın Portal’a ilişkin hizmet verilerinin bir kısmını ya da tamamını başka bir ortama kopyalayamaz, aktaramaz ya da dağıtamaz. Portal, doğrudan veya dolaylı hiçbir ticari amaçla kullanılamaz.

Portal, işbu kullanım hakkını herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirimde bulunmadan, herhangi bir gerekçe veya delil göstermesine gerek olmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman kısmen veya tamamen kısıtlama, askıya alma, erişime engelleme, filtreleme, değiştirme, işleme, yavaşlatma, aktarma, silme, kaldırma, kullanım koşullarını değiştirme, Sözleşmeyi feshetme veya tamamen iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu hak ve yetkinin kullanılması sebebiyle Üyenin akdi veya gayri-akdi temellerle, maddi veya manevi, her ne ad altına olursa olsun tazminat talep etme hakkı yoktur.

6.2 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, yürürlükteki tüm hukuk kurallarına, işbu Sözleşme ve eklerine ilişkin şartlarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin hukuk kurallarına, işbu Sözleşme ve eklerine ilişkin şartlara aykırı davranışlarından dolayı Portal'ın ve üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan Üye sorumludur. Üyenin davranışlarından dolayı üçüncü kişilerin uğradığı zarardan ötürü Portal'ın sorumluluğuna başvurulamaz.

Üyenin Portal üzerinden yaptığı tüm işlemlere ilişkin hukuki, cezai ve idari sorumluluk üyenin kendisine aittir. Portal'ın bu işlemleri denetleme ve araştırma yükümlülüğü yoktur. Üye, kendisine sunulan hizmetleri diğer kullanıcılara veya üçüncü kişilere zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, Portal ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel veya işitsel bilgileri izinsiz paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Portal kapsamında sağladığı bilgilerin, doğru ve güncel olduğunu; ayrıca hukuka ve ahlaka aykırılık oluşturmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Portal, Üye'nin sağladığı bilgilerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir. Bilgilerin hatalı olmasından kaynaklanacak her türlü zarardan Üye sorumludur. Bunun için Portal’ın sorumluluğuna başvurulamaz. Ayrıca Üye tarafından bildirilen bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun yahut güncel olmadığının tespit edilmesi hâlinde Portal, bildirimde bulunmaksızın, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmenin feshi anlamına gelecek şekilde Üyenin hesabını ve Üye tarafından oluşturulan ilanları askıya alma veya silmeye yetkilidir.

Portal, Üyelerin yalnızca ev paylaşımına ve eşya alışverişine yönelik ilan hizmetlerinden yararlanmasına ve Portal'ın bu amaçla kullanımına müsaade etmektedir. Üye, Portal tarafından belirlenen erişim yöntemleri ve araçları dışında Portal’a başka bir yöntem ve araçla erişmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye ile yapılacak her türlü iletişim ve tüm yasal bildirimler Üyenin eposta adresine ve/veya cep telefonuna gönderilecektir. Üye, her türlü tebligatın bu eposta adresine ve/veya cep telefonuna yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, spam (alıcı Üye’nin isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimi) ve/veya internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da uzunluk açısından rahatsız edecek mesajlar ve ticari reklam mesajları yollamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, hukuka ve ahlaka aykırı şekilde gerçekleşen iletişimi derhal Portal'a bildirmekle yükümlüdür.

Hukuka ve ahlaka aykırı şekilde iletişimde bulundukları tespit edilen kişilerin üyelikleri Portal tarafından sonlandırılır.

Üye, farklı bir kullanıcı adıyla Portal Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlâli hâlinde Portal, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın üyeliği iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

Üye, özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve tüm bu kanunların ikincil mevzuatı hükümlerini öncelikli olarak dikkate alacaktır.

6.3 Portal’ın Hak ve yükümlülükleri

Portal, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri, belirtilen şartlar dâhilinde yerine getirmeyi; bunun için gerekli teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Portal'ın herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme'de belirtilen hizmetleri geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkı saklıdır.

Portal, Üyelerce sağlanmış İçeriği veya Portal İçeriğini herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman değiştirebilir, silebilir ve belirlediği kullanıcıların erişimine kapatabilir.

6.4 Taraflar arasındaki hukuki ilişki

Üye, işbu Sözleşme ile Portal’ın temsilcisi, yetkilisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı, bayisi ve benzeri unvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder. Üye, üçüncü şahıslara karşı tüm evraklarında, broşür ve ilanlarında, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bir bildirimde bulunamaz.

7 İlan Hizmetlerine İlişkin Şartlar

7.1 Tanımlar

Sözleşmenin bu bölümünde geçen;

 • Misafir: Portal aracılığıyla Üyelere sunulan Ev Paylaşım İlanı aracılığıyla Ev Sahipliği Yapan’ın evinde konaklayan Üye’yi;
 • Ev Sahipliği Yapan: Portal aracılığıyla Ev Paylaşım İlanı oluşturan Üye’yi;
 • Alıcı: Portal üzerinden Satıcı tarafından satışa arz edilen şeyleri satın alan veya “alınık eşya” kategorisine ilan vererek almayı umduğu eşyanın ilanını veren Üye’yi;
 • Satıcı: Hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu şeyleri Portal’daki “satılık eşya” kategorisinde Üye’lere yönelik olarak satışa arz eden Üye’yi;
 • Eşya Bedeli: Satıcı’nın ilgili eşyanın satılmasına yönelik olarak belirlediği bedeli;
 • Konaklama Bedeli: Misafir'in konaklama karşılığı ödediği bedeli;
 • Cayma Bedeli: Ev sahipliği yapan tarafından ilanda belirtilen ve misafirin rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyondan vazgeçmesi durumunda ödemeyi kabul ettiği bedeli;
 • Misafir Hizmet Bedeli: Misafir'in Portal hizmetinden yararlanmasının karşılığı olarak Konaklama Bedeli baz alınarak hesaplanan hizmet bedelini;
 • İlan Hizmet Bedeli: Ev Sahipliği Yapan veya Eşya İlanı veren Üye’nin Portal hizmetinden yararlanmasının karşılığı olarak Konaklama veya Eşya Bedeli baz alınarak hesaplanan hizmet bedelini;
 • Ödeme Yöntemi: Üye’nin Portal Hesabına eklediği ödeme yöntemlerinin tamamını;
 • Hizmet Bedeli: Ev Sahipliği Yapan’dan alınan İlan Hizmet Bedeli ve Misafir’den alınan Misafir Hizmet Bedeli’nin toplamını;
 • Toplam Bedel: Misafir’den alınan Konaklama Bedeli ve Misafir Hizmet Bedelinin tamamını
ifade eder.

7.2 Genel Şartlar

Üyeler, diledikleri kategoride yayınlanacak ilanlarına ilişkin Konaklama veya Eşya Bedelini belirlemekte serbesttir.

Portal, Üye’nin ilanını kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Portal, Üye’nin ilanını reddederken herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildir. Portal, yayınlanmış bir ilanı da herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ilan sahibine bildirimde bulunmaksızın yayından kaldırabilir. Gerekli görülmesi hâlinde ilanlara ilişkin değerlendirme kriterleri Portal’da yayınlanır.

Üye, kendi ilanlarının ve içeriğinin başka sitelerde, arama motorlarında ve Portal ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için Portal’ın üçüncü kişilerle anlaşma yapabileceğini, bu durumda Portal’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını ve dava açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Portal’da yayınlayacağı ilanlar aracılığıyla Portal’ın altyapısına aşırı yük getirecek işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında sınırlı yetkili bir aracı olarak belirlenen portal, üyelerin davranışlarından sorumlu değildir. Portalın aracılık yaptığı durumlarda herhangi bir tarafın kötü, ahlaka aykırı ve sorumsuz davranışlarından dolayı portal sorumlu tutulamaz. Ancak her iki taraf da karşı taraf ile ilgili olağan dışı davranışlarını portala bildirmekle yükümlüdür.

7.3 Ev Paylaşımı İlanlarına İlişkin Özel Şartlar

7.3.1 Ev Sahipliği Yapan İçin Özel Şartlar

Portal, Misafir’in konaklamasının karşılığı olarak ondan Konaklama Bedeli ve Misafir Hizmet Bedeli’ni tahsil eder. Portal, Konaklama Bedeli’ni Misafir’in planlanan konaklama zamanının bitiminden itibaren en geç 24 saat içinde Ev Sahipliği Yapan’a aktarır. Portal, Konaklama Bedelini Ev Sahipliği Yapan’a aktarmadan önce bu bedelden İlan Hizmet Bedelini düşer.

Ev Sahipliği Yapan, Misafir’den gelen konaklama talebini serbestçe değerlendirerek kabul veya reddedebilir. Ev Sahipliği Yapan’ın, Misafir’in konaklama talebini Portal’da belirtilen sürede kabul etmemesi hâlinde, bu talep reddedilmiş sayılır.

Ev Sahipliği Yapan’lar, Portal’ı yalnızca ödeme tahsil etme yetkisine sahip bir aracı olarak gördüğünü kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda Portal’ın tek yükümlülüğü Misafir’den aldığı Konaklama Bedeli’ni belirlenen şartlar doğrultusunda Ev Sahipliği Yapan’a aktarmaktır. Ev Sahipliği Yapan’lar, sundukları konaklama hizmetine karşılık olarak anlaştıkları şekilde Portal’dan aldığı Konaklama Bedelini, doğrudan Misafir’den almış gibi kabul etmekle yükümlüdür.

Ev Sahipliği Yapan, Misafir’in talebini kabul etmesi hâlinde, anlaşılan tarihlerde konaklama yerini Misafir için ilanda belirttiği şartları asgari düzeyde karşılayacak şekilde uygun durumda bulundurmakla mükelleftir.

Ev Sahipliği Yapan, işbu sözleşme ve eklerindeki şartlar doğrultusunda konaklamaya ilişkin rezervasyonun iptal edilmesi hâlinde Konaklama Bedelinin Portal’da gösterilen kısmını Misafire iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Portal, Misafir’den Konaklama Bedeli’ni tahsil edeceğinin garantisini vermez. Ayrıca misafirin ev sahipliği yapana vereceği zararları da tahsil edeceği garantisi vermez. Ancak ev sahipliği yapan bu konudaki şikayetlerini iletmek üzere https://kirayaortak.com/iletisim adresini kullanabilir.

7.3.2 Misafirler İçin Özel Şartlar

Portal, Misafir’in ilgili ilanda belirtilen şartlarda konaklamak istediği yönündeki talebi üzerine, Misafir’in belirlediği ödeme yöntemiyle Misafir’in hesabından temsili bir bedeli çekebilir. Temsili bedel, Misafir’in belirlediği ödeme yönteminin çalışıp çalışmadığının tespitine yönelik olup 1 TL’yi (birtürklirası) aşamaz. Ev Sahipliği Yapanın Misafir’in konaklamaya ilişkin talebini reddetmesi hâlinde, Portal temsili bedeli Misafir’in hesabına iade etmekle yükümlüdür.

Misafir’in konaklama talebinin onaylanması hâlinde, işbu sözleşme ve eklerindeki şartlar doğrultusunda Konaklama Bedelini ve Misafir Hizmet Bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Misafir’in konaklama talebinin onaylanması hâlinde, Portal Misafir’den Konaklama Bedeli ve Misafir Hizmet Bedeli’ni tahsil eder.

Misafir, Ev Sahipliği Yapanla olan sözleşme ilişkisinde Portal’ın bir taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Her iki taraf için de Portal, bu sözleşme ilişkisinde Ev Sahipliği Yapanın ilgili ilana ilişkin olarak belirlenen bedeli Misafir’den tahsil etme konusunda atadığı sınırlı yetkiye sahip bir aracı konumundadır.

Misafir, Konaklama Bedellerinin tahsilatı amacıyla tanıttığı ödeme yöntemlerinin Portal’a eklenmesinde ve Portal tarafından bu ödeme yöntemleri üzerinden bedel tahsil edilmesinde rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Misafir, üçüncü taraf ödeme yöntemlerini kullanması dolayısıyla ortaya çıkacak olan hizmet bedellerini ödemeyi taahhüt eder.

Portal ev sahipliği yapanın ilanda belirtilen şartları misafire asgari düzeyde sağlayacağının garantisini vermez. Ancak misafir bu konuda görüşlerini paylaşabileceği bir iletişim aracı olarak https://kirayaortak.com/iletisim sayfasını kullanabilir.

7.3.3 İptal ve Geri Ödeme Hâlleri

Misafir’in onaylanmış konaklama talebini iptal etmesi durumunda, Misafir Hizmet Bedeli kendisine iade edilmez. Misafir’in onaylanmış konaklama talebini iptal etmesi durumunda, Konaklama Bedeli baz alınarak hesaplanmış Portal’da belirtilecek cayma bedeline, Ev Sahipliği Yapan’a ödenmek üzere Portal tarafından el konulur. Bu hesaplamadan kalan Konaklama Bedeli Misafir’e iade edilir.

Ev Sahipliği Yapanın konaklamaya ilişkin onay bildiriminden vazgeçmesi hâlinde, Konaklama Bedeli ve Misafir Hizmet Bedeli’nin tamamı makul bir süre içerisinde Misafir’e iade edilir. Bu durumda Portal, Ev Sahipliği Yapan’a ilgili ilana ilişkin Hizmet Bedeli’ni aşmayacak şekilde cezai yaptırım uygulayabilir.

Portal, yalnızca sitede belirtilmiş olan kesin durumların varlığı hâlinde konaklama rezervasyonunu iptal edebilir. Bu durumlarda Konaklama Bedeli, Misafir’e iade edilir. Ancak Misafir Hizmet Bedeli’nin iade edilip edilmeyeceğine somut olayın şartlarına göre Portal karar verir. Böyle bir durumda Misafir ve Ev Sahipliği Yapan, Portal’a karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.4 Rezervasyon Değişikliği

Portal aracılığıyla yapılan konaklamaya ilişkin rezervasyon değişikliklerinin doğuracağı tüm külfetlerden değişikliği gerçekleştiren Ev Sahipliği Yapan veya Misafir sorumludur. Değişiklik talebinde bulunan Üye, değişikliğe ilişkin her türlü ilave bedeli ödemekle yükümlüdür.

7.3.5 Sorumsuzluk Beyanı

Konaklama Bedelinin Misafirlerden Ev Sahipliği Yapanlara aktarılması konusundaki sınırlı yetkiye sahip bir aracı olması hususu dışında Portal’ın Misafir, Ev Sahipliği Yapan ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusur ve ihmaline ilişkin sorumluluğu yoktur.

Portal’ın Ev Paylaşım İlanlarına yönelik bilgilendirme ve önerileri, bu hususun garanti edildiği anlamına gelmez ve Portal’ın sorumluluğunu doğurmaz. Ayrıca Portal, ödeme hizmetlerinin kalitesine ilişkin Ev Sahipliği Yapana ve Misafire karşı herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmaz.

7.4 Eşya İlanlarına İlişkin Özel Şartlar

Eğer portal alıcı ve satıcı tarafından ödeme aracı olarak kullanılmışsa:

Portal Eşya’yı satın alma talebinde bulunan Üye’den Eşya Bedeli’ni tahsil eder. Eşya sahibi tarafından o eşyanın kargoya verilmesini müteakiben Portal, Eşya Bedeli’nden İlan Hizmet Bedeli’ni düştükten sonra kalan bedeli eşya sahibinin hesabına aktarır.

Eşya alışverişinde bulunan Üyeler Portal’ı, yalnızca ödeme tahsil etme yetkisine sahip bir aracı olarak gördüğünü kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda Portal’ın yükümlülüğü Eşya Bedeli’ni belirlenen şartlar doğrultusunda eşyayı satan Üye’ye aktarmaktan ibarettir.

Portal, eşyayı satın alan Üye’den Eşya Bedeli’ni tahsil edeceğinin garantisini vermez. İşbu Sözleşme kapsamında sınırlı yetkili bir aracı olarak belirlenen Portal, alışveriş taraflarının davranışlarından kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmez.

Portal, taraflar arasında gerçekleşen alışverişe ilişkin süreçte, tarafların iletişim kurmasını sağlayan aracı bir hizmet rolündedir. Bu kapsamda Portal’ın taraflar arasında gerçekleşen alışverişe ilişkin olarak satış sözleşmesi hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Eşya İlanlarına ilişkin alışveriş süreci 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine tâbidir.

7.5 Öne Çıkarma ve Sürekli Güncel Tutma Hizmeti

Üyeler, Portal dahilinde yayınlanan İlanlarının Kullanıcılar tarafından daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla Portal tarafından sunulan ücrete tabi olan Öne Çıkarma Hizmeti ve Sürekli Güncel Tutma Hizmetinden yararlanabilirler.

Öne Çıkarma Hizmeti, portal içi arama sonuçlarında ilanın dikkat çekici şekilde (yazı fontu değişikliği, renklendirme ve özel işaret ekleme gibi) sunulmasını ifade eder.

Ana sayfada yayınlama hizmeti, ilanın Portal anasayfasında veya ilanın kategori giriş sayfasında yer almasını ifade eder.

Sürekli Güncel Tutma Hizmeti, ilanın belirlenen süre boyunca ilan tarihinin sürekli olarak güncellenmesini ifade eder.

Bu hizmetlerin içerik ve ücretleri Portal tarafından belirlenerek yayınlanır. Portal söz konusu içerik ve ücretleri Portal’da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

8 İlanı Yasaklanmış Eşya ve Hizmetler

Üye’nin üzerinde çekişmesiz olarak hak sahibi olmadığı her türlü mal ve hizmetin satışa arzı ve/veya listelenmesi yasaktır. Tahdidi olmamak üzere özellikle aşağıdaki hususların ilanlarda yer alması yasaktır:

 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara bağlantı veren forumlar veya internet siteleri
 • Satışı izne bağlı her türlü madde/ürün
 • Forex dahil yasal veya yasadışı her türlü finans ve yatırım hizmeti içerikleri
 • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
 • Tescilli markaların taklit ürünleri
 • Hukuka aykırı ve zararlı faaliyetleri içeren, tanıtan, bağlantı sağlayan veya teşvik eden siteler ve yayınlar
 • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak işleyen her türlü içerik, uygulama, site
 • Yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metin ve görseller
 • Alkol, tütün ve bunların türevleri maddeler.

Yasaklanmış mal ve hizmetlerin ilanını veren üyelerin üyelikleri silinir ve bu ilanlar yayından kaldırılır. Portal, yasaklanmış mal ve hizmetlere ilanında yer veren Üye’ye ihtarda bulunmaksızın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

9 İçeriğe ve Üçüncü Şahıs Sitelere Bağlantılara İlişkin Sorumsuzluk Kaydı

Portal, Üye tarafından oluşturulmuş hiçbir içeriğin, -örneğin listelenen ilanlarda kullanıcı tarafından sağlanmış olan bilgilerin, ilanlara ilişkin görsellerin ve üçüncü şahıs sitelere veya uygulamalara bağlantıların- doğruluğu, gerçekliği, kalitesi, güvenliği veya bu ürün veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunu açık veya örtülü olarak tasdik, garanti, kabul, beyan ve taahhüt etmez.

Portal, Üye tarafından oluşturulmuş içerikten, bağlantı sağlanan üçüncü şahıs sitelerin veya uygulamaların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

10 Hizmet Kalitesi

Portal, sunduğu hizmetin sürekliliğini, kalitesini, doğruluğunu, kesintiye uğramayacağını, hatasız olduğunu veya virüs içermediğini veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğini taahhüt etmez.

Portal, sunduğu hizmetlerin veya ilettiği verilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güvenliği hususunda hiçbir beyanda veya taahhütte bulunmaz. Portal, sunduğu hizmetlerin veya ilettiği verilerin herhangi birinin güvenliğinden, içeriğinin doğruluğundan veya bu bilgiye güvenmenin verdiği sonuçlardan doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Portal, sunduğu hizmetlere ilişkin teknik destek, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri sunmakla yükümlü değildir.

11 Gizlilik Politikası

Portal, Üye’lerle ilgili bilgileri işbu Sözleşme ve bu sözleşmenin eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Portal, Üye’lere ilişkin gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartlar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

12 Kişisel Veriler, Veri Paylaşımı ve Veri Kaybı

Portal'ın sunduğu hizmetlerde kullanılması amacıyla Üye, gerekli olan tüm kişisel verilerinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmesine açıkça rıza gösterdiğini kabul eder.

Portal, Üye’lerin kişisel verilerinin ve iletişim kayıtlarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde korunacağını taahhüt eder. Ancak yetkili adli ve idarî makamların talebi üzerine bu kayıtlar yetkili mercilerle paylaşılabilir. Bu husus kişisel verilerin ihlali olarak nitelendirilemez. Kayıtların yetkili mercilerle paylaşılmasından doğan zarara ilişkin olarak Portal'ın sorumluluğuna başvurulamaz.

Üye, kendisine sunulan hizmetler kapsamında yüklediği tüm içeriğin yedeklerini kendisi almak ve saklamakla yükümlüdür. Portal, Üye’nin herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek veri kayıplarından sorumlu değildir.

13 Mülkiyet Hakları ve Ticari Sırlara İlişkin Kısıtlamalar

Portal’ın tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, API kodları, grafikleri, görselleri, müzikleri, videoları, içerikleri, yazıları ve benzeri her türlü kısmı ile ticari markaları, hizmet markaları ve logolar üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Portal’a aittir.

Portal’ın yazılı iznini almaksızın tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, API kodları, grafikleri, görselleri, müzikleri, videoları, içerikleri, yazıları ve benzeri her türlü kısmı ile ticari markaları, hizmet markaları ve logoları ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tercüme edilemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya kullanılamaz. Üyeler, site malzemeleri ile bağlantılı haksız rekabet veya ticari marka ihlali görülebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

İşbu Sözleşmeyle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. Portal, açıkça belirtmemiş olduğu tüm haklarını saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.

Bu madde altında belirtilen yükümlülükler işbu Sözleşmenin feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

14 Sözleşme Değişiklikleri

Portal, işbu Sözleşme’nin ve eklerinin içeriğini, Üye’ye önceden bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın, her zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşmeye yönelik değişiklikler, Portal tarafından yayımlanacak ve değişikliklerin yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

15 Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme ve Eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Portal tarafından tutulan türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Üye bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

16 Devir ve Temlik Yasağı

Üye, işbu Sözleşmeyi veya Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü Portal’ın yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde devir veya temlik edemez.

17 Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Ekleriyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan kişi veya hizmetin nerede bulunduğuna bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ihtilaf ve/veya uyuşmazlıklar ile her türlü dava ve takipler için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

18 Muhtelif

Üye, Portal’ın işbu Sözleşme ve eklerinde sayılan haklardan herhangi birini zamanında kullanmamış olmasının veya hiç kullanamamış olmasının bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini, Portal’ın bu haklarının sona ermiş olmayacağını ve/veya Üye yararına herhangi bir haktan ya da temerrüt durumundan vazgeçmiş sayılamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün yetkili mahkeme tarafından geçersiz veya hükümsüz kılınması halinde, kalan kısımlar geçerli, uygulanabilir ve yürürlükte kalmaya devam edecek olup, taraflar geçersiz koşulu en kısa zamanda amaç ve ekonomik etki açısından olabildiğince geçersiz koşula benzer şekilde uygulanabilir başka bir koşulla değiştireceklerdir.

İşbu Sözleşme, siteye erişim ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili tüm anlaşmaları kapsar ve daha önce yapılmış yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer.

Mücbir sebeplerin geçerli olduğu durumlarda Portal, işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Bu durumlarda Portal’dan herhangi bir sebeple tazminat talep edilemez. Genel mücbir sebeplerinin yanı sıra internet ve iletişim arızaları, teknolojik altyapı sorunları, elektrik kesintisi hâlleri, siber saldırılar işbu Sözleşme’de mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

19 Yürürlük

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve ekleri; Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.