Pdf olarak indir

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1 Taraflar, Konu ve Kapsam

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Birlik mh. Şehit Halil Sağır sk. No:1/A Esenler İstanbul adresinde ikamet eden Kocamanoğlu Mühendislik Tic. Ltd. Şti. ile https://kirayaortak.com portalına (“Portal” olarak anılacaktır) elektronik ortam üzerinden herhangi bir yolla erişen Kullanıcı arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası niteliğindedir.

İşbu Sözleşme, Portal’ın sunduğu hizmetlere ilişkin kullanım şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Portal’a ilişkin hizmetlere doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen kullanan veya erişen veya sunulan hizmetlerden yararlanan Kullanıcılar işbu Sözleşme’de yer alan şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan şartları kabul etmemesi hâlinde, siteyi kullanmaktan vazgeçmesi gerekir.

2 Tanımlar

İşbu sözleşmede geçen;

  • İçerik: Yazı, grafik, resim, müzik, yazılım, ses, video, bilgi ve diğer materyalleri;
  • İlan: İçeriği üye tarafından sağlanmış olan Ev Paylaşım İlanı ve Eşya İlanını;
  • Kullanıcı: Portal’dan yararlanma kabiliyetine sahip, Portal’a ilişkin hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen kullanan veya erişen, sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi;
  • Portal: Kirayaortak.com internet sitesi ve bu site tarafından her türlü ortamda sunulan hizmeti;
  • Üye: Portal Hesabı oluşturmak suretiyle Üyelik Sözleşmesini elektronik ortamda imzalamış olan kullanıcıyı
ifade eder.

3 Portal Hizmetleri ve Portal Hizmetlerinin Kullanımına İlişkin Şartlar

3.1 Portal’ın Sunduğu Hizmetler

Portal, internet üzerinden günlük veya daha uzun vâdeli ev paylaşımına ve eşya alış veya satışına yönelik olarak ilan verme ve ilanlara bakma hizmeti sunan aracı bir hizmettir. Portal, sunduğu hizmetler kapsamında Üyeler ve Kullanıcılar arasında yapılacak olan sözleşmelerin bir tarafı olmadığı gibi listelenen ev veya eşyaların sahibi, satıcısı, kiralayanı veya kirayavereni de değildir.

3.2 Kullanıcı’nın Sınırlı Kullanım Hakkı

Kullanıcı, işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan şartlar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde sunulan hizmetlerden faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir. Kullanıcı, söz konusu sınırlı hakkını ancak Portal tarafından belirlenen yöntem ve araçlarla kullanabilir. Kullanıcı, Portal tarafından belirlenen erişim yöntemleri ve araçları dışında Portal’a başka bir yöntem ve araçla erişmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Portal’ın açık yazılı iznini almaksızın Portal’a ilişkin hizmet verilerinin bir kısmını ya da tamamını başka bir ortama kopyalayamaz, aktaramaz ya da dağıtamaz. Portal, doğrudan veya dolaylı hiçbir ticari amaçla kullanılamaz.

Portal, Kullanıcı’nın sınırlı kullanım hakkını herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirimde bulunmadan, herhangi bir gerekçe veya delil göstermesine gerek olmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman kısmen veya tamamen kısıtlama, askıya alma, erişime engelleme, filtreleme, değiştirme, işleme, yavaşlatma, aktarma, silme, kaldırma, kullanım koşullarını değiştirme, Sözleşmeyi feshetme veya tamamen iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu hak ve yetkinin kullanılması sebebiyle Kullanıcının maddi veya manevi, akdi veya gayri-akdi temellerle her ne ad altına olursa olsun tazminat talep etme hakkı yoktur.

3.3 Kullanıcı’nın Yükümlülükleri

Kullanıcı, yürürlükteki tüm hukuk kurallarına ve işbu Sözleşme şartlarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının hukuk kurallarına ve işbu Sözleşmeye ilişkin şartlara aykırı davranışlarından dolayı Portal'ın ve üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan Kullanıcı sorumludur. Üçüncü kişilerin uğradığı zarardan ötürü Portal'ın sorumluluğuna başvurulamaz.

Kullanıcının Portal üzerinden yaptığı tüm işlemlere ilişkin hukuki, cezai ve idari sorumluluk üyenin kendisine aittir. Portal’ın bu işlemleri denetleme ve araştırma yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, kendisine sunulan hizmetleri diğer kullanıcılara veya üçüncü kişilere zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, Portal ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel veya işitsel bilgileri izinsiz paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Portal’a ilişkin hizmetler yalnızca Üyelerin kullanımına açıktır. Dolayısıyla Portal’ın sunduğu ev paylaşımına ve eşya alışverişine yönelik ilan hizmetlerinden yararlanmak isteyen Kullanıcı’nın Üyelik Sözleşmesini elektronik ortamda imzalaması gerekmektedir.

Kullanıcı, özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve tüm bu kanunların ikincil mevzuatı hükümlerini öncelikli olarak dikkate alacaktır.

Kullanıcı, işbu Sözleşme ile Portal’ın temsilcisi, yetkilisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı, bayisi ve benzeri unvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder. Kullanıcı, üçüncü şahıslara karşı tüm evraklarında, broşür ve ilanlarında, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bir bildirimde bulunamaz.

3.4 Hizmet Kalitesi

Portal, sunduğu hizmetin sürekliliğini, kalitesini, doğruluğunu, kesintiye uğramayacağını, hatasız olduğunu veya virüs içermediğini veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğini taahhüt etmez.

Portal, sunduğu hizmetlerin veya ilettiği verilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güvenliği hususunda hiçbir beyanda veya taahhütte bulunmaz. Portal, sunduğu hizmetlerin veya ilettiği verilerin herhangi birinin güvenliğinden, içeriğinin doğruluğundan veya bu bilgiye güvenmenin verdiği sonuçlardan doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Portal, sunduğu hizmetlere ilişkin teknik destek, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri sunmakla yükümlü değildir.

4 Gizlilik Politikası

Portal, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Portal, Kullanıcılara ilişkin gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartlar dahilinde kullanabilir veya üçüncü kişilere açıklayabilir.

5 Kişisel Veriler, Veri Paylaşımı ve Veri Kaybı

Portal'ın sunduğu hizmetlerde kullanılması amacıyla Kullanıcı, gerekli olan tüm kişisel verilerinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmesine açıkça rıza gösterdiğini kabul eder.

Portal, Kullanıcı’ların kişisel verilerinin ve iletişim kayıtlarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde korunacağını taahhüt eder. Ancak yetkili adli ve idarî makamların talebi üzerine bu kayıtlar yetkili mercilerle paylaşılabilir. Bu husus kişisel verilerin ihlali olarak nitelendirilemez. Kayıtların yetkili mercilerle paylaşılmasından doğan zarara ilişkin olarak Portal'ın sorumluluğuna başvurulamaz.

6 Mülkiyet Hakları ve Ticari Sırlara İlişkin Kısıtlamalar

Portal’ın tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, API kodları, grafikleri, görselleri, müzikleri, videoları, içerikleri, yazıları ve benzeri her türlü kısmı ile ticari markaları, hizmet markaları ve logolar üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Portal’a aittir.

Portal’ın yazılı iznini almaksızın tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, API kodları, grafikleri, görselleri, müzikleri, videoları, içerikleri, yazıları ve benzeri her türlü kısmı ile ticari markaları, hizmet markaları ve logoları ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tercüme edilemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya kullanılamaz. Kullanıcılar, site malzemeleri ile bağlantılı haksız rekabet veya ticari marka ihlali görülebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

İşbu Sözleşmeyle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. Portal, açıkça belirtmemiş olduğu tüm haklarını saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.

Bu altında belirtilen yükümlülükler işbu Sözleşmenin feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

7 Kullanım Şartlarına İlişkin Değişiklikler ve Delil Sözleşmesi

Portal, işbu Sözleşme’nin ve eklerinin içeriğini, Kullanıcı’ya önceden bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın, her zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşmeye yönelik değişiklikler, Portal tarafından yayımlanacak ve değişikliklerin yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme nedeniyle doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Portal tarafından tutulan hertürlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge, muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesiyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan kişi veya hizmetin nerede barındırıldığına bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ihtilaf ve/veya uyuşmazlıklar ile her türlü dava ve takipler için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

9 Mücbir Sebepler

Mücbir sebeplerin geçerli olduğu durumlarda Portal, işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Bu durumlarda Portal’dan herhangi bir sebeple tazminat talep edilemez. Genel mücbir sebeplerinin yanı sıra işbu Sözleşme’de internet ve iletişim arızaları, teknolojik altyapı sorunları, elektrik kesintisi hâlleri, siber saldırılar mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

10 Yürürlük ve Kabul

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi; Kullanıcı’nın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen kullanması ve erişmesiyle karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.